ประตูแห่งความรู้ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น สมกับรางวัล ISO 9001:2000 แห่งแรก