ศูนย์สนเทศและหอสมุด ให้บริการยืม-คืน หรือสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนสนับสนุนการเรียนการสอน และยังพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดเต็มรูปแบบ และห้องสมุดอัตโนมัติไปสู่ห้องสมุดดิจิตอล