สภาพแวดล้อมทางการศึกษาคือ ปัจจัยหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ จึงพยายามสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น น่าอยู่ อยู่ตลอดเวลา