มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับ ISO 9001:2000 และเป็นแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองนี้ทั้งระบบ