โรงแรมหรูภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับ 4ดาว เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นสถานที่ในสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการโรงแรม ให้นศ.ได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานทั้งในสถานการณ์จริงและจำลอง