WeChat กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนแบบฝังรากในชีวิตประจำวัน

WeChat: Conquering the social media market in China with fast growth

วิทยากร : DR.Ma Yan

-รู้จัก WeChat โปรแกรมสนทนาพื้นฐาน และการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่ชาวจีนนิยมใช้กันมากที่สุด