วัฒนธรรมจีนกับธุรกิจสู่การคิดต่อยอด

Chinese Culture & Business Etiquette Really Matter

วิทยากร : ผศ. ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ

– วัฒนธรรมจีนกับการเจรจาทางธุรกิจ
– นักธุรกิจชาวจีน Generations: X, Y, Z มีความเชื่อแตกต่างกันไหม?
– วัฒนธรรมจีนในแต่ละภูมิภาค
– คำแนะนำเกี่ยวการเจรจาทางธุรกิจกับชาวจีน