ลงทุนให้สำเร็จอย่างยั่งยืน &ลุยจีนอย่างรู้จริง

Sustainable Investing in China & Chinese Market Penetration with Insights

วิทยากร : ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร