รู้ทันทิศทางจีน

How to Catch Up with China on the Rise

ศาสตราจารย์ ฟู่ เจิงโหย่ว

จีน…ในอีก 10 ปีข้างหน้า
– มิติทางการเมือง: ความมั่นคงทางการเมือง, การพัฒนาทางการเมือง, นโยบายภาครัฐที่สำคัญ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– มิติทางเศรษฐกิจ: ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ, การพัฒนาทางเศรษฐกิจ. นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
– มิติทางสังคม: ความมั่นคงทางสังคม, นโยบายช่วยเหลือแรงงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, โครงสร้างทางสังคม, ชนชั้นทางสังคม, โครงสร้างประชากร