ฉายภาพเศรษฐกิจจีนจากปัจจุบันสู่อนาคต (ตอน 2)

Looking Ahead: Chinese Economy with Remarkable Progress (Part II)

วิทยากร : Dr.Tang Zhimin

วิเคราะห์เบื้องลึกเศรษฐกิจจีน
– ความมั่นคงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
– นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ & มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
– ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ