รุกและเริ่มอย่างไรให้โดนใจตลาดจีน (ตอน 2)

How to Penetrate China and Make the Market Successfully(Part II)

วิทยากร : ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

Case: จะเข้าตลาดจีน และเริ่มทำธุรกิจอย่างไร?
– จะไปแบบ Foreign Direct investment หรือ Joint venture?
– คำแนะนำสำหรับหาหุ้นส่วนชาวจีนที่มีคุณภาพ