ฉายภาพเศรษฐกิจจีนจากปัจจุบันสู่อนาคต (ตอน 1)

Looking Ahead: Chinese Economy with Remarkable Progress (Part I)

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ฟู่ เจิงโหย่ว

ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-จีน
– นโยบายภาครัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนที่ส่งผลต่อการค้าและการลงทุนในปัจจุบันและอนาคต