กลยุทธ์การตลาดเก๋ไก๋พิชิตใจนักท่องเที่ยวจีน

Marketing Tips to Attract Chinese Tourists

วิทยากร : ผู้บริหาร Central Group

เข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน Gen X, Y, Z
– การตลาดเพื่อนักท่องเที่ยวจีน
– อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและความท้าทายต่างๆ